Валентина Бонева: Бюджетът на общината е приет незаконосъобразно

С приемането на бюджета се създадоха условия за непрозрачно разходване на общински средства

Старозагорските социалисти очакват намесата на областния управител по решението на местния парламент за бюджета на общината. Председателят на БСП и общински съветник Валентина Бонева е категорична, че приетото решение  е незаконосъобразно и нецелесъобразно, а областният управител трябва да го върне за ново разглеждане.

В сигнала си Бонева се обръща към областния управител с настояване да върне за ново гласуване решението по т.1.5., касаеща 2,5 млн. лв., планирани приходи от продажба на общинска собственост, които ще се използват за „текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура”, но без да са посочени конкретни обекти и съответно финансиране.  "А в решението на Общинския съвет е записано, че се  утвърждава поименен списък на обектите, но такъв не беше представен”, подчерта се Бонева.  Тя обясни, че става дума за повече от 2 млн. лв., за които не се посочва нито списък, нито е ясен начинът, по който ще се усвоят, защото текущите ремонти могат да бъдат аварийни и планови. "Така прието решението означава, че общината предвижда за аварийни ситуации през 2018 г. да се заделят повече от 2 млн лв., което звучи несъстоятелно. Със сигурност в сумата са включени и планови ремонти, но списъкът на обектите не беше представен на общинските съветници”, каза още Бонева. На последната сесията тя предложи от тази сума да се заделят средства за общинските жилища, което не бе прието.

„С решението си Общински съвет Стара Загора утвърди разходи в размер на 2,5 млн лв, без да е наясно кои обекти и с колко се предвижда да се финансират. Това създава условия за непрозрачно разходване на общински средства от продажба на сгради, земя, недълготрайни материални активи.”, коментират от левицата. „Липсата на поименен списък дава възможност на кмета на общината, еднолично да решава кои обекти и с колко да се финансират и принизява ролята на Общинския съвет, а по закон му е вменено да приема и изменя годишния бюджет на общината, да осъществява контрол и да приема отчета за изпълнението му”, допълниха от БСП.  

В сигнала до областния управител е записано, че по този начин гласуваното решение, в частта му за поименния списък, нарушава основни принципи на управлението на публичните финанси, каквито са прозрачност, отчетност и отговорност, както и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора.