БСП-съветниците искат точни данни за обществения ред в Казанлък

02.10.2018

Общинските съветници от БСП изискаха точни данни и актуална информация, свързана с обществения ред и сигурността в община Казанлък.  Те внесоха искане с 25 въпроса на вниманието на председателя на Общински съвет-Казанлък. „Информацията е от изключителна важност, както и нейната прецизност за  предприемане на  спешни мерки за превенция, контрол и гарантиране сигурността и спокойствието на гражданите”, подчертаха от левицата. Преди две седмици БСП настоя за извънредна сесия, на която да бъдат изслушани кметът на община Казанлък, РУ на МВР-Казанлък, Районна прокуратура, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  и Отдела „Закрила на детето".„Внесохме въпросите  при председателя Златанов във връзка с решението на  Председателския  съвет да се  инициира национална среща  по проблемите с обществения ред в Казанлък. За  провеждането й е необходима подготовка, точна и конкретна  информация, нужен е анализ адекватна ли е нормативната уредба, след което да се обсъдят и приемат спешните мерки", каза председателят на ОбС на БСП  Румяна Друмева.

Въпросите, които съветниците от „БСП лява България” внесоха, са:

Колко са констатираните нарушения на обществения ред за последните 3 години?

Кои нарушения имат най-висок относителен дял?

Има ли  повторно и системно нарушаване на реда?

В колко от случаите е последвала конфискация на имущество?

Колко са издадените наказателни постановления и колко от тях са платени?

Колко и кои са длъжностните лица (по длъжности, а не персонално), които са оторизирани от кмета на общината да следят и контролират  спазването на наредбите на общината?

Има ли достатъчно камери за видео наблюдение, чрез които да се идентифицират нарушителите на обществения ред?

Колко са жителите на общината по постоянен и настоящ адрес от ромския етнос и каква е тяхната численост по населени места?

Колко от тях са в трудоспособна възраст и активно търсят работа, чрез регистрация в ДБТ?

Какъв е процентът на ромите, получаващи социални помощи?

 Какви са видовете социални помощи, които получават?

Какъв е броят на децата, навършили 5 г., които  съгласно Закона за училищното и предучилищно образование трябва задължително да посещават подготвителните групи?

 Какъв процент са обхванати?

 Колко от подготвителните групи са в училища и колко в детски градини? Какъв процент са деца от ромски произход?

Колко от ромските деца до 18 г. посещават училище?

Колко от децата от етническата група са върнати в училищата, съгласно механизма за обхват на децата в детските градини и училищата и колко от тях са останали трайно като обучаващи се?

Има ли наложени санкции на родителите, които не са изпълнили закона и не са осигурили посещение на децата си в училище?

Ограничава ли се броят на незаконно построените жилища в „Кармен“ и „Казмера“ и какви са конкретните  мерки в тази посока?

Колко са регистрираните деца с противообществени появи  за последните 3 години и постигнат ли е напредък?  

Има ли регистрирани бездомни, безпризорни и скитащи деца в общината и какви действия са предприети от „Закрила на детето“ ?

Какъв е броят на регистрираните лица, употребяващи наркотици и психотропни вещества?

До каква степен тези лица влошават обществения ред и сигурност?

Работят ли на територията на общината здравни медиатори, какъв брой и колко лица са обхванали в своята дейност?

Колко са регистрираните произшествия с животинска тяга по населени места и имат издаден регистрационен талон и табели?

Има ли полицай във всяко населено място?