Как се сече в община Казанлък?

Моника Динева, БСП: Колко пари се събират от добив за дървесина и за къде отиват?

Какви приходи са реализирани за Община Казанлък от добив на дървесина по издадени разрешителни от кметовете на населени места за миналата година и за първото тримесечие на 2019 г.? – този въпрос поставя общинският съветник Моника Динева на кмета Галина Стоянова. „На срещите ни с граждани в различни населени места бе поставян проблемът с  размера на таксите и документите,  въз основа на които  се извършва добив и транспортиране на дървесина.  Показват ни разрешителни, които не са в съответствие със закона. В приемните на БСП хората настояват за контрол върху тази дейност, извършвана от кметовете на населените места”, заяви Динева.

В тази връзка и на основание Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Казанлък, Динева отправя следните въпроси:

1.Има ли в Община Казанлък утвърдени образци на разрешителни за добив на дървесина и транспортиране на дървесина, които да бъдат издавани от кметовете на населени места?

2.Какви такси за добив, кубиране и маркиране на дървесина се събират от кметовете на населени места и какви отчетни документи предоставят те на жителите на съответното населено място и с какви документи отчитат приходите от такава дейност в Община Казанлък?

3.Кой упражнява контрол върху съответствието на добитата дървесина с дадените разрешителни за добив?

4.Какви приходи са реализирани за Община Казанлък от добив, кубиране и маркиране на дървесина по издадени разрешителни от кметовете на населени места за 2018 г. и за първото тримесечие на 2019 г.?