БСП-Казанлък: Защо община Казанлък няма наредба за отпадъците 5 години?

24.07.2019

"Община Казанлък 5 години след изтичане на законовия срок  няма наредба за отпадъците, това заявиха от БСП-Казанлък". "Законът за управление на отпадъците ясно регламентира разработването  на подзаконови нормативни актове по прилагането му, а министерството на околната среда нееднократно насочи общините за действия на своите територии. Още повече в глава I, раздел III  на закона са изписани задълженията на кмета и г-жа Галина Стоянова трябваше да внесе в Общинския съвет актуализирането на програмата за управление на дейностите по отпадъците", коментира общинският съветник на левицата  Теодора Иванова. По думите й сумата в бюджета за сметосъбиране от 2012г. досега е нараснала с 2 милиона и половина лева, а същевременно общината става с всяка година все по-мръсна. Иванова  очаква отговорите от кмета на Казанлък на поставените в приемната въпроси на гражданите:

■ Защо Община Казанлък 5 години след изтичане на срока, регламентиран в Закона за управление на отпадъците няма действаща наредба, с която се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на общината?

■ Защо не е актуализирана Общинската програмата за управление на дейностите по отпадъците, след влизането в сила на Закона за управление на отпадъците през 2012г.?

 ■ Защо 5 години не сте информирали ежегодно Общинския съвет за изпълнението на Общинската програмата за управление на дейностите по отпадъците за предходната година?