От БСП искат кметът Тодоров да организира публична среща, заради Общия устройствен план

29.04.2020 г.

Групата общински съветници на БСП настоява кметът Живко Тодоров да организира публична среща с проектантския колектив, работещ по Общия устройствен план (ОУП) във възможно най-кратък срок. Целта на срещата е да бъде получена актуална информация за хода на подготовката на ОУП и заданието, поставено пред колектива.

„Считаме, че тя ще даде възможност да се  дискутират в хода на подготовката на плана вижданията на изпълнителя по особено важни въпроси - развитието на града и общината по отношение на териториите за жилищно строителство, индустриалните зони и зони за обществено обслужване; транспортно-комуникационната система; техническата инфраструктура; опазването на културно-историческото наследство; развитието на зелената система и териториите за спорт и забавления; земеделските, горски и защитени територии и т.н.”, посочват общинските съветници в предложението си до старозагорския градоначалник.

Според левицата е необходимо да се получи информация и относно важни и значими за общината територии или обекти, сред които Летище Стара Загора, развитието на старозагорските минерални бани и др. Те предлагат срещата да бъде публична и за участие в нея да бъдат поканени общинските съветници, архитекти и други специалисти, както и гражданите на Стара Загора.

„Общият устройствен план е от изключителна важност за развитието на община Стара Загора в дългосрочен план. Нашето убеждение е, че изготвянето му трябва да става при пълна прозрачност и от началото до края на подготовката му старозагорската общественост да бъде информирана за идеите, които се залагат в него”, подчертават проф. Иван Върляков, Валентина Бонева, Галина Господинова, Даниела Лекина, Иван Чолаков, Климент Пенчев и Мариус Кирков. Според тях искането им за публична среща е в интерес на гражданите на община Стара Загора и се надяват кметът да я организира скоро.

С Решение № 1322 от 18.12.2017 г., Общинският съвет е одобрил Задание за изработване на ОУП на община Стара Загора, като кметът е задължен да предприеме предвидените в закона действия по възлагане изработването на плана. Впоследствие е обявена обществена поръчка. Видно от Решение № 10-00-2887/16.12.2019 г., след проведената процедура по ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка „Изработване на Общ устройствен план на Община Стара Загора” е определено Обединение „Агора 66” ООД, гр. София. На страницата на община Стара Загора до момента не е публикуван сключения между община Стара Загора и изпълнителя договор.